جدول زمان بندي فرآيند ميهماني و انتقال نيمسال دوم 1397:

مهلت ثبت نام دانشجويان متقاضي در دانشگاه هاي مبداء و بارگذاري مدارك لازم

15 اردیبهشت ماه تا 15 خرداد ماه 97

بررسي مدارك و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ويرايش توسط دانشجو

16 خرداد تا 26 خرداد ماه 97

اتمام فرصت ويرايش دانشجويان و رسيدگي و اعلام نتيجه توسط دانشگاه مبداء

27 خرداد تا 27 تیرماه 97

بررسي مدارك و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ويرايش توسط دانشجو

28 تیرماه تا 7 مرداد 97

اتمام فرصت ويرايش دانشجويان و رسيدگي و اعلام نتيجه توسط دانشگاه مقصد

8 مرداد تا 7 شهریور 97

 

 

سامانه ثبت درخواست میهمانی

http://guest.behdasht.gov.ir

سامانه ثبت درخواست انتقالی

http://transmission.behdasht.gov.ir